QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2020 (ORDINÀRIA) SÈRIE 3

Responeu les següents preguntes:

Exercici 1: [2,5 punts]

Qüestió 1 [0,5 punts]

Es disposa d’un cable d’acer de 10m de longitud i 1000mm2 de secció. Quina força cal aplicar perquè s’allargui 10mm? El mòdul elàstic del material és 207 GPa.

a) 207 kN
b) 20,7 kN
c) 2,07 kN
d) 2,07 MN

Qüestió 2 [0,5 punts]

Quin serà el valor de L si la figura compleix les toleràncies indicades?

a) -0,02140,105
b) -0,02140,008
c) -0,02140,005
d) -0,005140,005

Qüestió 3 [0,5 punts]

Un cotxe elèctric disposa d’una bateria ideal de capacitat 41 kW h. El motor, quan treballa en el règim de potència màxima, subministra 80 kW i consumeix 172 W h/km. En aquestes condicions, quina distància podrà recórrer el vehicle utilitzant el 50 % de la capacitat de la bateria?

a) 9,535 km
b) 238,4 km
c) 256,3 km
d) 119,2 km

Qüestió 4 [0,5 punts]

En una terrassa de bar hi ha instal·lades 4 estufes de butà que funcionen 8 hores cada dia. El consum de cadascuna d’elles és de 600 g de butà per hora. L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic estima un factor d’emissió de 2,96 kg de CO2 per cada kilogram de gas butà i un factor de 2,79 kg de CO2 per cada litre de gasoil. Quants kilòmetres es podran recórrer amb un cotxe de gasoil que té un consum de 5,4 L/100 km fins a emetre la mateixa quantitat de CO2 que les 4 estufes del bar funcionant 1 dia?

a) 355,6 km
b) 94,31 km
c) 377,2 km
d) 47,15 km

Qüestió 5 [0,5 punts]

Una bombona d’aire de busseig conté 15 litres a 20 °C i 22 MPa. Considerant que té un comportament de gas ideal, determineu el volum d’aquest aire quan es troba a la mateixa temperatura, però a una pressió de 1 013 hPa.

a) 217,2 L
b) 3,258 m3
c) 2,962 m3
d) 3,258 L

Exercici 2: [2,5 punts en total]

Es té un sistema combinatori binari de 3 entrades que controla l’encesa d’un cartell lluminós. El cartell s’il·lumina si el conjunt dels 3 dígits d’entrada és un número capicua. Utilitzant les variables d’estat següents: \begin{align} x_{1}=\begin{cases}\text{1}\\\text{0}\end{cases}; \end{align} \begin{align} x_{2}=\begin{cases}\text{1}\\\text{0}\end{cases}; \end{align} \begin{align} x_{3}=\begin{cases}\text{1}\\\text{0}\end{cases}; \end{align} \begin{align} \text{cartell c}=\begin{cases}\text{1: il·luminat}\\\text{0: apagat}\end{cases}. \end{align}

a) Escriviu la taula de veritat del sistema. [1 punt]

a)
b)
c)
d)

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables, la més simplificada. [1 punt]

a) 𝑐 = (𝑥1̅ · 𝑥2̅ · 𝑥3̅ ) + (𝑥1̅ · 𝑥2 · 𝑥3̅ ) + (𝑥1 · 𝑥2̅ · 𝑥3) + (𝑥1 · 𝑥2 · 𝑥3)̅ )
b) 𝑐 = (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3̅ ) · (𝑥1 + 𝑥2̅ + 𝑥3̅ ) · (𝑥1̅ + 𝑥2 + 𝑥3) · (𝑥1̅ + 𝑥2̅ + 𝑥3))
c) 𝑐 = 𝑥1 · 𝑥3 + 𝑥1̅ · 𝑥3̅ )
d) c = x1(x2̅ + x3̅ )

c) Quin és l'esquema correcte de contactes equivalent? [0,5 punts]

a)
b)
c)
d)

Exercici 3: [2,5 punts en total]

Un mòbil de joguina penja de la barra en forma de colze OC articulada al punt O. El tirant AB manté el sistema en equilibri.

En les condicions d’anàlisi, la massa m2 té un valor m2 = 0,2 kg. Considerant la massa de totes les barres i cables negligible, determineu:

a) La força TCD del cable CD. [1 punt]

a) TCD = 11,44 N
b) TCD = 111,44 N
c) TCD = 12,44 N
d) TCD = 122,44 N

b) El diagrama de sòlid lliure de la barra OBC. [0,5 punts]

a)
b)

c) La força TAB a la qual està sotmès el tirant AB. [0,5 punts]

a) TAB = 18,31 N
b) TAB = 19,31 N
c) TAB = 180,31 N
d) TAB = 190,31 N

d) Les forces vertical FV i horitzontal FH a l’articulació O. [0,5 punts]

a) FH = 17,31 N ; FV = 11,44 N
b) FH = 18,31 N ; FV = 11,44 N
c) FH = 18,31 N ; FV = 12,44 N
d) FH = 17,31 N ; FV = 12,44 N

Exercici 4: [2,5 punts en total]

Un cotxe de benzina de massa m = 1 650 kg es desplaça per un terreny horitzontal i accelera de v1 = 80 km/h a v2 = 120 km/h en t = 6,9 s. El poder calorífic de la benzina és p = 46 MJ/kg i la seva densitat ρ = 0,72 g/cm3. El rendiment del conjunt motor i transmissió és η = 0,4. Suposant negligible la fricció amb l’aire, determineu:

a) La potència mitjana desenvolupada pel motor Pútil. [1 punt]

a) Pútil = 71,81 kW
b) Pútil = 72,81 kW
c) Pútil = 73,81 kW
d) Pútil = 74,81 kW

b) L’energia consumida Econs. [0,5 punts]

a) Econs = 273 kJ
b) Econs = 1273 kJ
c) Econs = 346 kJ
d) Econs = 1346 kJ

c) El volum de combustible utilitzat V. [1 punt]

a) V = 35,44 dm3
b) V = 35,44 cm3
c) V = 38,44 dm3
d) V = 38,44 cm3

Exercici 5: [2,5 punts en total]

Una cadira de rodes elèctrica utilitza una bateria ideal de capacitat c = 74 A h i tensió U = 12 V per a avançar per una pujada on l’angle que forma el perfil del carrer amb l’horitzontal és α1 = 6°. La massa del conjunt persona més cadira és m = 190 kg i avancen a v = 5 km/h. El rendiment del motor-reductor és η = 0,81. Si la fricció amb l’aire es considera negligible, determineu:

a) La potència consumida pel motor Pcons. [0,5 punts]

a) Pcons = 324,0 W
b) Pcons = 334,0 W
a) Pcons = 344,0 W
b) Pcons = 354,0 W

b) L’energia disponible a la bateria Ebat. [0,5 punts]

a) Ebat = 3197 kJ
b) Ebat = 3297 kJ
c) Ebat = 3397 kJ
d) Ebat = 3497 kJ

c) El temps màxim tmàx de funcionament de la cadira i la distància màxima smàx recorreguda en les condicions de funcionament descrites. [1 punt]

a) tmàx = 1,659 h ; smàx = 13,29 km
b) tmàx = 2,659 h ; smàx = 14,29 km
c) tmàx = 2,659 h ; smàx = 13,29 km
d) tmàx = 1,659 h ; smàx = 14,29 km

d) La reducció de distància màxima recorreguda Δs si, anant a la mateixa velocitat, la inclinació fos α2 = 10°. [0,5 punts]

a) Δs = 4,292 km
b) Δs = 5,292 km
c) Δs = 6,292 km
d) Δs = 7,292 km

Exercici 6: [2,5 punts en total]

Per a mantenir la temperatura d’un hivernacle entre 15 °C i 18 °C, s’utilitza una caldera d’aigua de rendiment ηc = 0,91 que utilitza gasoil com a combustible. De mitjana, la caldera subministra una potència Psubm = 1 758 kW durant 4 hores al dia, 170 dies l’any. El poder calorífic del gasoil és pc = 44,8 MJ/kg, la seva densitat és ρgasoil = 0,85 kg/L, i té un cost cgasoil = 0,893 €/L. S’estima que el factor d’emissions del gasoil és de FE = 2,79 kg de CO2 per litre de combustible. Determineu:

a) L’energia subministrada a l’hivernacle Esubm i l’energia consumida Econs per la caldera durant un any. [1 punt]

a) Esubm = 4,304 · 1012 J ; Econs = 4,729 · 1012 J
b) Esubm = 4,304 · 1010 J ; Econs = 4,729 · 1010 J
c) Esubm = 4,304 · 1012 kJ ; Econs = 4,729 · 1012 kJ
d) Esubm = 4,304 · 106 J ; Econs = 4,729 · 106 J

b) El volum anual de gasoil consumit V. [0,5 punts]

a) V = 122,2m3
b) V = 123,2m3
c) V = 124,2m3
d) V = 125,2m3

c) El cost anual del carburant ctot. [0,5 punts]

a) ctot = 110,9 €
b) ctot = 110,9 k€
c) ctot = 110,9 M€
d) ctot = 110,9 G€

d) La quantitat mCO2 de CO2 emesa durant un any. [0,5 punts]

a) mCO2 = 346,5 kg
b) mCO2 = 3465 kg
c) mCO2 = 346,5 · 103 kg
d) mCO2 = 346,5 · 106 kg