\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{t = \frac{h}{dia} * \frac{dies}{any}}\\[3px] &\cssId{Step2}{E_{submn} = P_{submn} * t}\\[3px] &\cssId{Step3}{E_{cons} = \frac{E_{submn}}{η_{c}}}\\[3px] &\cssId{Step4}{V = \frac{E_{cons}}{p_{c} * ρ_{gasoil}}}\\[3px] &\cssId{Step5}{c_{tot} = c_{gasoil} * V}\\[3px] &\cssId{Step6}{m_{CO_{2}} = FE * V}\\[3px] \end{align}