Dades en temps real de contaminació a Catalunya

S'ha utilitzat la llibreria javascript Leaflet per realitzar aquest mapa. Les dades en temps real pertànyen al API Socrata on están disponibles en format csv, json i geojson . En aquest cas s'han emprat les dades en format GeoJson.